Mission in Estland ab 2012 - Estland-Einsatz TAPA 12 im Juli 2012 • Gutshaus in Karitsa - hier wohnen wir
  Dům v Karitse - tady bydlíme
  Manor in Karitsa - here we stay
  Karitsa mõis - meie elukoht
 • Abgeholt von Rakvere mit zwei Kleinbussen
  2 mikrobusy nás přivážejí z Rakvere
  Pick-up with two minivans from Rakvere
  Rakverest tõid meid kohale 2 mikrobussi
 • Out of 14 participants 12 were Czechs!
  14 osavõtjast 12 olid tšehhid!
 • Czech team leaders Marie (right) and Sára
  Tšehhi meeskonna juhid Marie (parema) ja Sára
 • Das ganze tschechische Team am Meer
  Celý český tým u moře
  The whole Czech team at the Baltic Sea
  Kogu tšehhi meeskond mere ääres
 • Vorbereitungen in Karitsa - Gebet draußen ...
  Přípravy v Karitse - modlitby před domem ...
  Preparations in Karitsa - prayer outside ...
  Ettevalmistused Karitsal - palve vabas õhus ...
 • ... und strategische Planung mit Paul (David B., Daniel, Honza)
  ... a strategické plánování s Pavlem (David B., Daniel, Honza)
  ... and strategic planning with Paul (David B., Daniel, Honza)
  ... ja strateegiline plaanipidamine koos P. (David B., Daniel, Honza)
 • Von links: Irene, Tobiáš, Lucka, David P., David B.
  Zleva: Irene, Tobiáš, Lucka, David P., David B.
  From left: Irene, Tobiáš, Lucka, David P., David B.
  Vasakult: Irene, Tobiáš, Lucka, David P., David B.
 • Täglich beteten wir Gott an, hier im blauen Saal ...
  Denně jsme uctívali Boha, zde v modrém sále ...
  Daily worship, here in the blue room ...
  Iga päev ülistasime Jumalat, siin sinises saalis
 • ...
  ...
  ...
  ...
 • Geschirrabwasch nach dem Essen (Sára, Tobiáš und Katka)
  Umývání nádobí po jídle (Sára, Tobiáš a Katka)
  Doing dishes (Sára, Tobiáš and Katka)
  Nõudepesu pärast sööki (Sára, Tobiáš ja Katka)
 • Sunday in Tapa - service with methodists and baptists
 • Für die 25 km - Fahrt Karitsa-Tapa nutzen wir zwei Kleinbusse
  Pro jízdu z Karitsy do Tapy (25 km) používáme dva mikrobusy
  For the 25km ride from Karitsa to Tapa we use two minivans
  25 km pikkusteks sõitudeks K. ja Tapa vahel kasutasime 2 mikrobussi
 • Es begrüßt uns eine gemütliche Holzkirche
  Vítá nás útulný dřevěný kostelík
  We are welcomed in a cosy wooden church
  Meid tervitab hubane puukirik
 • Unser Team in den Vorderreihen - wir werden auftreten
  Náš tým v předních lavicích - budeme mit výstupy
  Our team in the front - we are going to performe
  Meie meeskond esiridades - varsti astume üles
 • Live song (David, Míša, Daniel) ...
  Live píseň (David, Míša, Daniel) ...
  Live song (David, Míša, Daniel) ...
  Laul (David, Míša, Daniel) ...
 • ... und Tanz (siehe Video)
  .. a tanec (viz video)
  ... and dance (watch video)
  ... ja tants (vt videot)
 • Blick in den Kirchensaal, links Pastor Joel
  Pohled do sálu, vlevo pastor Joel
  View into the churchroom, on the left Pastor Joel
  Pilk kirikusaali, vasakul on pastor Joel
 • ...
  ...
  ...
  ...
 • Danach sind wir zusammen mit den estnischen Gläubigen
  Potom jsme pozváni ke společenství s estonskými věřícími
  Afterwards we are together with Estonian believers
  Pärast olime kutsutud osadusse eesti usklikega
 • ... und zum Essen (neben Paul Pastor Joel, hinten Pastor Toomas)
  ... včetně oběda (vedle Pavla pastor Joel, vzadu pastor Toomas)
  ... at lunch (Paul, Pastor Joel, in the back Pastor Toomas)
  ... koos lõunasöögiga (Paul, pastor Joel, tagapool pastor Toomas)
 • Irene und Paul ...
  Irena a Pavel ...
  Irene und Paul ...
  Irene ja Paul ...
 • ... und junge Estinnen
  ... a mladé Estonky
  ... and young Estonians
  ... ja eesti noored
 • Zwei jüngste Kinder von Toomas und Külvi
  Dvě nejmladší děti Toomase a Külvi
  Two of the youngest children of Toomas and Külvi
  Toomase ja Külvi 2 nooremat last
 • Und das sind die jungen Tschechinnen aus unserem Team ...
  A to jsou mladé Češky z našeho týmu ...
  These are the young Czech women in our team...
  ... ja need on tšehhi noored meie meeskonnast ...
 • ... hier nochmals mit Blick zum hinteren Raum mit dem zweiten Tisch,
  ... zde ještě jednou, s pohledem k zadní místnosti s druhým stolem, ...
  ... again with view to the back room with two tables ...
  ... siin veel koos tagatoast paistva teise lauaga ...
 • ... wo die tschechischen und estnischen Jungs zusammen sitzen
  ... kde sedí společně čeští a estonští mladí kluci
  ... where the Czech and Estonian guys sit together
  ... kus istusid koos tšehhi ja eesti noored
 • Zeit des Lobpreises verbindet uns noch mehr im Geist
  Chvíle chval nás ještě víc spojuje v duchu
  Worship time connects us even more in the spirit
  Ülistusaeg liidab meid veel enam Vaimus ühte
 • Invitation flyer: Program with young Czechs
  Flaier kutsub üritustele noorte tšehhidega
 • Ab 15 h aber treffen wir uns zuerst mit dem Team der Esten ...
  Od 15 h se ale nejdřív setkáváme s estonským týmem ...
  3 pm team meeting with the Estonian team ...
  Kella 15-st kohtume esmalt eesti noorte meeskonnaga ...
 • ... zu Lobpreis und Anbetung in neu aufgebautem Zelt
  ... ke chválám a uctívání v nově postaveném stanu
  ... starting with worship in the new tent
  ... et uuesti püstipandud telgis ülistada ja kiita
 • ... geleitet vorwiegend durch die estnische Musikgruppe
  ... převážně vedeni estonskou hudební skupinou
  ... ususally led by the Estonian music team
  ... mida juhtisid peamiselt eesti noored
 • Wir gehen dann auf die Straßen und in die Siedlungen von Tapa ...
  Jdeme pak do ulic a sídlišť Tapy ...
  Afterwards we go out to the streets and settlements of Tapa ...
  Seejärel läheme Tapa tänavatele ja hoovidesse
 • ... und auf die Spielplätze (hier erstes Spielangebot für Tapa-Kinder)
  ... a také na hřiště (zde první nabídka her pro děti z Tapy)
  ... and to the playgrounds (our first games with Tapa children)
  ja mänguväljakutele (siin kutsume esimest korda Tapa lapsi mängima)
 • Wir stellen fest, dass die meisten von diesen Kindern Russen sind
  Zjišťujeme, že většina těchto dětí jsou Rusové
  We notice that most of the children are Russians
  Tuleb välja, et enamik lapsi on venelased
 • Wir proklamieren draußen im Gebet Gottes Gnade und Regierung ...
  Proklamujeme venku v modlitbě Boží milost a vládu ...
  Open air prayer: we proclaim God's mercy and governance ...
  Proklameerime väljas palves Jumala armu ja valitsust ...
 • ...
  ...
  ...
  ...
 • Auf einem andern Spielplatz dann wieder ...
  Na jiném hřišti pak zase ...
  On another playground ...
  Ja taas teisel mänguväljakul ...
 • Jugend kommt zusammen und ist neugierig
  Mládež se sjíždí a je zvědavá
  young people come together being curious
  Noored tulevad uudishimulikult kokku
 • Wir sprechen so gut es geht - entscheidend ist das Herz
  Komunikujeme jak se dá, rozhodující je ale srdce
  Limited communication - important is the heart
  Suhtleme, nagu oskame, ent otsustav on siiski südamehoiak
 • Ein Rätsel: welche von ihnen ist eine Tschechin?
  Hádanka: která z nich je Češka?
  A puzzle: Who is a Czech?
  Mõistatus: kes nendest on tšehhitar?
 • Alle kamen zu dem Programm im Zelt
  Všechny přišly na programy do stanu
  Everybody came to the tent for the program
  Kõik tulid telgiüritustele
 • Gruppenporträt: Deutsche, Tschechen, Esten und Russen
  Skupinový portrét: Němka, Češi, Estonci a Rusové
  Group picture: Germans, Czechs, Estonians and Russians
  Ühispilt: sakslased, tšehhid, eestlased ja venelased
 • 1. Abend im Zelt, 2. Zelt kommt am 2.Tag noch hinzu
  1. večer ve stanu, druhý stan přibyde 2.den
  1st evening in the tent, 2nd tent was put up the 2nd day
  1. õhtu telgis, teisel päeval lisandub veel üks telk
 • Etliche Leute sind gekommen
  Mnozí lidé přišli
  A lot of people came
  Mitmed inimesed on tulnud
 • Drei lustige Mädchen
  Tři veselá děvčátka
  Three cheerful girls
  Kolm lõbusat tüdrukut
 • Gott hat uns wirklich gutes Wetter geschenkt
  Bůh nám daroval skutečně dobré počasí
  God gave us really great weather
  Jumal kinkis meile tõesti suurepärase ilma
 • Vorführung von Bewegungen zur Musik
  Představeni pohybů k hudbě
  Demonstration of movements to music
  Näidatakse ette muusika juurde kuuluvaid liigutusi
 • Dieser Junge spielt den bekannten Sketch Stuhl ...
  Tento hoch hraje známý skeč židle ...
  This guy playes the well known scetch chair ...
  See noormees esitab kuulsat sketši tooliga ...
 • ... und der Clown kann ihn nicht abreißen ...
  ... a klaun ho nemůže odtrhnout ...
  ... and the clown can´t free him ...
  ... ja kloun ei suuda teda lahti kiskuda ...
 • ... und die Zuschauer lachen!
  ... za veselí diváků!
  ... audience laughs!
  ... ning publik rõkkab naerda!
 • Weitere Tanzvorstellung (siehe Video)
  Další taneční představení (viz video)
  More dance performances (watch video)
  Veel üks tantsuetteaste (vt videot)
 • Das Mädchen links ist bereit, das verlorene Schaf zu spielen
  Děvče vlevo je připravené hrát ztracenou ovečku
  The girl on the left agrees to play the lost sheep
  Tüdruk vasakul on valmis mängima kadunud lammast
 • Lucka und die Übersetzerin Epp
  Lucka a překladatelka Epp
  Lucka with translator Epp
  Lucka ja tõlk Epp
 • Sára, David und Tobiáš. Hinten Joel und Ivi, die am 2. Abend predigte
  Sára, David a Tobiáš. Vzadu Joel a Ivi, která kázala 2. den večer
  Sára, David und Tobiáš. In the back Joel and Ivi before preaching
  Sára, David ja Tobiáš. Tagaplaanil Joel ja Ivi, kes 2. õhtul jutlustas
 • Gebete am Ende des 2. Tags
  Modlitby ke konci 2. dne
  Prayer at the end of the 2nd day
  Palved 2. päeva lõpus
 • 2 verbundene Zelte, links das gemauerte Haus der Baptistengemeinde
  2 spojené stany, vlevo zděný dům baptistického sboru
  2 tents connected, on the left the Baptists' brick-built house
  2 ühendatud telki, vasakul baptistikoguduse hoone
 • In diesem Haus war Programm für Kinder - hier über David und Goliath
  V tomto domě byl program pro děti - tady o Davidovi a Goliášovi
  Children's program indoors: here about David and Goliath
  Selles hoones toimus lasteprogramm, siin räägitakse Taavetist+Koljatist
 • Kinder konnten gläserne Schälchen bemalen
  Děti mohly pomalovávat skleněné svícínky
  Children painted glass boxes
  Lapsed said klaaskausikestele maalida
 • Gesichtsschminken durfte nicht fehlen
  Líčení obličejů nesmělo chybět
  For sure we offered face painting
  Loomulikult ei tohtinud puududa ka näomaalingud
 • Hat Maruška aus ihr nicht einen schönen Schmetterling gemacht?
  To z ní Maruška udělala pěkného motýlka!
  Didn´t Maruška turn into a beautiful butterfly?
  Eksole, Maruška tegi temast kena liblika!
 • We made model balloons, too
  Voltisime ka õhupalle
 • Áňa mit zwei Mädchen
  Áňa s dvěma děvčaty
  Áňa with two girls
  Áňa koos 2 tüdrukuga
 • Weitere zwei
  Další dva
  Two other girls
  2 teist tüdrukut
 • Atmosphäre war herzlich! Russen waren noch offenerer als Esten
  Atmosféra byla srdečná! Rusové byli ještě otevřenější než Estonci
  The atmosphere was affectionate! Russians seemed even more open
  Õhkkond oli südamlik! Venelased näisid olevat avatumad kui eestlased
 • So sahen die Kinder nach den Aktionen des 2. Tages aus
  Tak takhle děti vypadaly po akcích 2. dne
  Children after the program of the 2nd day
  Nii nägid lapsed välja pärast 2. päeva tegevusi
 • Das war unser Wirkungsfeld in diesen phantastischen Tagen
  To bylo naše působiště v těchto úžasných dnech
  Our working field for phantastic days
  See oli meie tegevusala nende imeliste päevade jooksul
 • Pastor Toomas freut sich
  Pastor Toomas se raduje
  Pastor Toomas is happy
  Pastor Toomas rõõmustab
 • Aufnahmen von Olympiade-Disziplinen
  Záběry ze soutěží Olympiády
  Impressions from our "Olympic-Games"
  Erinevad võistlused
 • ...
  ...
  ...
  ...
 • ...
  ...
  ...
  ...
 • Projektion der Kinderversion des Films Jesus für Esten im Haus
  Promítání dětské verze filmu Ježíš pro Estonce v domě
  The Jesus movie (children´s version) for Estonians indoors
  Majas projekteeriti seinale lastele mõeldud eestikeelne film Jeesusest
 • Die russische Version lief in der Methodistenkirche
  Ruská verze filmu Ježíš běžela v metod. kapli
  The Russian version was shown in the Methodist church
  Venekeelset filmi näidati metodistikirikus
 • Schlußgebet nach dem wiederholten Aufruf zur Annahme von Jesus
  Závěrečná modlitba po opakované výzvě k přijetí Ježíše
  Final prayer after the altercall to accept Jesus
  Lõpupalve pärast üleskutset võtta Jeesus oma südamesse
 • Verteilen von Bibeln oder Kindermaterialien an die Neubekehrten
  Rozdávání biblí nebo dětských materiálů nově obráceným
  Children's Bibles are given to those who just recieved Jesus
  Uuestisündinutele jagatakse piibleid ja lastematerjale
 • Verabschiedung und Verteilung von Luftballons
  Závěrečné loučení a rozdávání balonků
  Saying good-bye with distribution of balloons
  Hüvastijätt ja õhupallide jagamine
 • Diese Mädchen kamen zu allen Programmen
  Tyto dívky přišly na všechny programy
  These girls came to every program
  Need tüdrukud võtsid igast päevast osa
 • Porträt
  Portrét
  Portrait
  Portree
 • Links und rechts Estinnen, zwischen ihnen Míša und Áňa
  Vlevo a vpravo Estonky, mezi nimi Míša a Áňa
  Left and right: Estonians, center: Míša and Áňa
  Vasakul ja paremal eestlased, nende vahel Míša ja Áňa
 • Unser Team am 4. Tag beim Abschlußtreffen mit estnischen Freunden
  Náš tým 4. den na závěrečním setkání s našimi estonskými přáteli
  Our team on the 4th day at the last meeting with our Estonian friends
  Osa meie meeskonnast 4. päeval hüvastijätupeol eesti sõpradega
 • Tobiáš, Alexander und Sára
  Tobiáš, Alexander a Sára
  Tobiáš, Alexander and Sára
  Tobiáš, Alexander ja Sára
 • Alexander bereitete Geschenke für das Team
  Alexander připravil dárky pro tým
  Alexander prepares gifts for the team
  Alexander valmistas kogu meeskonnale kingitused
 • - hier die dankbare Reaktion
  - tady vděčná reakce
  - here the thankful reaktion
  - siin tänulik reaktsioon
 • Zum Schluß Fotos von unserer Freizeit. Baden in Porkuni
  Nakonec fotky z našeho volného času. Koupání v Porkuni
  At the end: pictures of our free time - Porkuni beach
  Lõpuks fotod meie vabast ajast. Ujumine Porkuni järves
 • Den Besuch der Rakvere-Burg regte Alexander aus Tapa an
  Návštěvu rakverského hradu podnítil Alexander z Tapy
  Alexander (from Tapa) suggested to visit the castle of Rakvere
  Tapa noormehe Alexandri soovitusel külastasime Rakvere kindlust
 • Kreuzritter auf der Burg ...
  Křížoví rytíři na hradě ...
  Crusaders at the castle ...
  Ristirüütlid kindluses ...
 • ... und danach Verabschiedung in Rakvere
  ... a pak rozloučení v Rakvere
  ... later on saying good-bye in Rakvere
  ... ja seejärel hüvastijätt Rakveres
 • Ausflug nach Käsmu zum Meer
  Výlet do Käsmu k moři
  Trip to Käsmu at the beach
  Väljasõit mere äärde Käsmusse
 • Diesen Riesenbrocken schaffen wir ...
  Ten balvan zvládneme ...
  We managed this big stone ...
  Üritame vallutada selle hiiglasliku kivi ...
 • ...
  ...
  ...
  ...
 • ... und ob!
  ... a taky že jo!
  ... and how!
  ... ja see õnnestus!
 • Im Matrosenmuseum in Käsmu
  V námořnickém muzeu v Käsmu
  In the Sailors' Museum in Käsmu
  Käsmu meremuuseumis
 • Trip to Tallinn in the rain
  Väljasõit vihmasesse Tallinnasse
 • Hier gemütliches Beisammensein im Karitsa-Atelier ...
  Útulné večerní posezení v atelieru v Karitse ...
  Cosy sit-together in the Karitsa- studio ...
  Siin õdus koosviibimine Karitsa mõisa ateljees ...
 • ... und plötzlich sind unsere Tapa-Freunde da ...
  ... a náhle jsou tady naši přátelé z Tapy ...
  ... and suddenly our Tapa-friends are there ...
  ... äkki ilmuvad välja meie Tapa sõbrad ...
 • ... mit Geschenken
  ... s dárky
  ... with gifts
  ... kingitustega
 • Jeder bekam dieses Foto geschenkt
  Každý dostal darem tuto fotku
  This picture was given to everyone
  Igaüks sai mälestuseks foto
 • In Karitsa besuchte uns Helina von YWAM Estland mit 2 Missionaren
  V Karitse nás navštívila Helina z YWAM Estonia s dvěma misionáři
  Helina (YWAM Estonia) visited us with 2 missionaries in Karitsa
  Karitsas külastasid meid Helina YWAM-st koos 2 misjonäriga
 • und Christof und Kerstin aus Berlin, die das Haus ausgemessen haben
  a Christof a Kerstin z Berlína, kteří vyměřovali dům v Karitse
  ...along came Christof and Kerstin from Berlin to measure the manor
  ning Christof ja Kerstin Berliinist, kes mõõtsid ära mõisahoone
Impressum | Datenschutz